Verb-bøying

Leste i Utdanning om Jeanette Junker Larsen som hadde kommet på en ide om at man kunne hoppe verb og øve engelske verb samtidig. Hun hadde lagd et paradis og byttet ut tallene med pronomen. Slik kunne elevene hoppe samtidig som de f.eks øvde I am, you are, he-she-it is,……

Satt hjemme med dattera mi i forrige uke og skulle hjelpe henne å øve til en tyskprøve. Husket ideen fra Utdanning og fant ut at denne også kunne overføres til verb-bøying i tysk.


Ved å bruke hele kroppen i innlæringen får elevene brukt den kinestetiske intelligensen og ved å la dem artikulere høyt, stimuleres den språklige intelligensen samtidig (Gardner). Moro med lærere som tenker nytt når det gjelder undervisningsmåter, dette kan både gi økt læring og motivasjon for mange av elevene.

 

 

Tiervenner – uteskole

I dag har elevene jobbet med tiervenner på ulike måter ute. De har tatt i bruk ulike sanser og intelligenser i aktivitetene:

  • Tiervennmatrise

Elevene har hoppet tiervennene samtidig som de har artikulert dem høyt.

  • Tiervennstepp: Elevene steppet tiervennene samtidig som de artikulerte dem høyt. «5 pluss 5 er 10, 4 pluss 6 er 10».

 

Tiervennsatfett: Elevene ble delt inn i to lag. Lagene kastet hver sin nierterning, og den første i rekka skulle løpe til tiervennen til tallet terningen viste og tilbake. Deretter var det neste elev sin tur.

Elevene syntes det var gøy å ha mattetimen ute og å kunne bruke kropp og høy stemme i aktiviteter med tiervennene. Håper at enda flere har blitt trygge på tiervennene etter denne økta.

Uteskole – matematikk

De siste ukene har flere av matematikktimene foregått utendørs. Dette gir både rom for annerledes undervisning, mer bevegelse og bruk av andre intelligenser. Alt dette kan være med på å gi økt læring og motivasjon for elevene.

Her skal jeg beskrive noen av aktivitetene vi har hatt:

  • Kortstafett: Elevene ble delt inn i to lag; svart og rødt. Jeg la utover kort i fargene rødt og svart med bildesiden ned på asfalten. Kortene var i tallområdet 1-10. Den første på hvert lag skulle løpe å snu et kort, hadde kortet samme farge som laget, kunne eleven ta med kortet tilbake, men om det hadde feil farge, måtte det snus igjen og han/hun måtte løpe tomhendt tilbake. Etter hvert som elevene samlet flere og flere kort, skulle de sorteres i riktig rekkefølge. Første laget som hadde samlet alle sine og sortert de i riktig rekkefølge var vinnerne.

kortstafett                                                         Her er de godt i gang med sortering.

  • Regnestafett: Delte elevene i to lag og brukte de ferdig sorterte kortene fra kortstafetten beskrevet over. La ut mange regnestykker på asfalten, brukte både addisjon og subtraksjon i tallområdet 1-15. Førstemann på laget skulle løpe og hente et regnestykke og ta med tilbake til laget, som sammen skulle regne ut svaret og legge regnestykket under kortet som samsvarte med riktig svar. Når oppgaven var løst, løp nestemann, osv. Stafetten varte til det ikke var igjen noen regnestykker og vinnerne var laget som hadde regnet flest riktige.
  • Tiervennstafett: La ut tallene fra 1-10 på asfalten og delte elevene i to lag. Førstemann kastet terningen og løp til tiervennen til øynene terningen viste, s[ var det nestemann på laget, osv.
  • Addisjon med terning: Elevene kastet to terninger og løp til arket som viste svaret på regnestykket, deretter var det nestemann til å kaste terningen, osv.

Under kommer noen sitater fra elevene på 1.trinn etter en av utetimene:

-Dette var skikkelig moro.

-Det var nesten som 17.mai.

-Kan vi gjøre dette i morgen også?

Det var tydelig at elevene satte pris på å få bruke kroppen i matematikktimen.

#matematikk #uteskole #intelligenser #kortstafett #mattestafett #regnestafett

Grader – matematikk

grader

Måling av grader kan være vanskelig og abstrakt for mange elever. Etter en ide i lærerveiledningen til Tusen Millioner, lagde hver elev seg et eget «gradehjul». Elevene fikk utdelt to sirkler i ulik størrelse. På den minste var det tegnet på ulike vinkler og grader. Denne sirkelen ble festet til den største med en splitt-binders. I tillegg fikk de et uglehode som de fargela og festet på. Deretter fikk elevene i oppgave å tegne ulike figurer i den ytterste ringen.

Deretter jobbet de to og to og stilte hverandre spørsmål, f.eks: Hvor mange grader må du dreie ugla for at den skal peke mot bilen? Hvor mange grader er det mellom blomsten og huset? Eleven måtte da dreie uglehodet riktig antall grader helt til ugla pekte mot figuren. Slik erfarte elevene hvor mye de ulike gradene var og de måtte aktivt styre uglehodet.

Dette opplegget gjorde at elevene fikk tatt flere intelligenser i bruk; både den språklige, den romlige og den kropps-kinestetiske intelligensen (Armstrong, 2000). Forhåpentligvis gjør dette at flere elever sitter igjen med god forståelse av de ulike gradene og at dette gir kunnskap som sitter.

#matematikk #geometri #grader #Armstrong

 

Gardner og hans intelligensteori

I dag har jeg sittet og oppdatert med på studiene. Jeg studerer Uteskolematematikk og digitale ferdigheter ved Høgskolen i Hedmark. Dette har vært et veldig interessant studie som virkelig har utviklet meg som lærer og hvordan jeg planlegger og gjennomfører undervisningen. Spesielt spennende har det vært å lære om Howard Gardners teori om de mange intelligensene og hvordan dette bør påvirke vår måte å drive undervisning på. Han hevdet at alle mennesker har åtte ulike intelligenser og at disse er dynamiske, det vil si at de kan stimuleres eller hemmes i møte med omgivelsene. Det er derfor viktig at undervisningen varieres slik at elevene, som alle har ulike læringspreferanser, får mulighet til å få stimulert sine sterkeste intelligenser i opplæringen. Ved å jobbe variert og ved å stimulere flere intelligenser i undervisningen, er det større mulighet for at flere elever forstår og får mer varig kunnskap.

Om du synes dette høres interessant ut, vil jeg anbefale boken Mange intelligenser i klasserommet av Thomas Armstrong.

Howard Gardner

#didaktikk #Gardner #MI-teori #intelligenser